Nowa firma - audyt-finansowy

Audyt finansowy

nowa-firma.com.pl


audyt finansowy jest to ocenianie, badanie sprawozdania finansowego, zespół mechanizmów i testów, dzięki którym da się ustalić czy np. wielkość sprzedaży, poziom wierzytelności czy wielkość środków pieniężnych ukazanych w sprawozdaniu finansowym nie są poważnie zniekształcone.

Poważne zniekształcenie to takie, które może odbić się na wolę ewentualnego inwestora, czy pożyczkodawcy. Do mechanizmów i testów zalicza się przede wszystkim przegląd ważnych umów, uzgodnienie sum do aktów źródłowych (faktur), poświadczenie sald środków pieniężnych oraz kredytów z bankami, kontakt z adwokatami spółki, rozmowy z pracobiorcami.

audyt finansowy nie powinien być utożsamiany ze swoistą kontrolą w przedsiębiorstwie. Audytorów nie można traktować jak podmiotów, którym wyłącznie zależy na odnajdowaniu pomyłek oraz „donoszeniu" na pracobiorców. Ich podstawową funkcją jest analiza sprawozdań finansowych pod kątem prawdziwości i jasności ukazywanych danych, na bazie których użytkownicy sprawozdań analizują sytuację majątkową i pieniężną spółki. Ocenianie takie zwykle obejmuje także wsparcie w rozwiązywaniu komplikacji księgowych i podatkowych, analizę skuteczności kontroli wewnętrznych oraz rozpoznanie ryzyk będących nieodłącznym czynnikiem wykonywania wszelkiej działalności.

Formalne wymagania co do oceniania sprawozdań finansowych reguluje Ustawa o rachunkowości. Jednostka, kiedy spełni dwa z trzech wymagań musi się poddać ocenianiu sprawozdania finansowego przez osobę biegłego rewidenta:


  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na całe etaty równało się przynajmniej pięćdziesiąt osób

  • całość aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w pieniądzu polskim wyniosła więcej niźli 2 000 000 euro

  • przychody netto ze sprzedaży towarów oraz transakcji finansowych w walucie polskiej przekroczyły 4 000 000 euro